fbpx

Voorwaarden samengesteld 06.02.2014
Artikel 1 – Totstandkoming reisovereenkomst
1.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de reisorganisator door de reiziger. In geval van schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst van het volledig ingevulde en door de reiziger ondertekende aanmeldingsformulier als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst. In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop de persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst. In geval van on-line aanmelding geldt de dag waarop de persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst. De bevestiging van de definitief geboekte reis wordt per post door de reisorganisator via een reisovereenkomst toegezonden. De bevestiging wordt vermeld onder `Reisovereenkomst/ nota`.
1.2 Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen worden herroepen bij aanvaarding of onmiddellijk daarna.
1.3 De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn op de website of in andere publicaties van reisaanbiedingen van de reisorganisator. Kennelijke fouten of vergissingen in een publicatie binden de reisorganisatie niet. De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor publicaties zoals foto`s, teksten en folders die zijn uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.
1.4 Alleen bij wijze van uitzondering is het mogelijk af te wijken van de gepubliceerde reizen. Elke verlangde afwijking van of toevoeging aan de door de reisorganisator aangeboden reis behoeft de schriftelijke instemming van de reisorganisator. De door de reisorganisator gemaakte extra kosten voor de afwijking, zoals communicatiekosten en bijkomende boekingskosten, worden in rekening gebracht.
1.5 Bij reizen waarbij het vervoer is inbegrepen is de reisduur vermeld in dagen. De dagen van vertrek en aankomst zijn hierbij inbegrepen en gelden als hele dagen. Niet de in de publicatie vermelde tijden, maar de tijden die vermeld staan in de reisbescheiden gelden als de relevante tijden.
1.6 Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema`s van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reisduur. Behoudens aanspraken op de eventueel door de reiziger afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek ten gevolge van genoemde wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertraging.
1.7 Een reiziger die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De andere reizigers zijn voor hun deel aansprakelijk. De reiziger die de reisovereenkomst aangaat zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de eventuele andere reiziger(s) verstrekken.
1.8 Indien de reiziger bij het tot stand komen van de reisovereenkomst bepaalde preferenties (voorkeuren) kenbaar maakt met betrekking tot de reisorganisator te leveren diensten zoals b.v. ligging hotelkamer, zitplaats in vliegtuig e.d., zal met de opgegeven voorkeur(en) zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter, ondanks eventuele vermelding op de reisbescheiden en boekingsformulieren, geen rechten worden ontleend.
1.9 Indien bepaalde voorwaarden (b.v. dieet) zo essentieel zijn dat het afsluiten van de reisovereenkomst hiervan afhangt, dan is er sprake van essentie. Deze dient u bij boeking uitdrukkelijk kenbaar te maken. De reisorganisator moet schriftelijk bevestigen of de essentie kan worden geaccepteerd.
1.10 De Algemene Vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij die het vervoer feitelijk verricht maken onderdeel uit van de reisovereenkomst die u met Adriatic Adventure gesloten heeft. Adriatic Adventure vliegt met verschillenden luchtvaartmaatschappijen. De Algemene Vervoersvoorwaarden van deze luchtvaartmaatschappijen zijn beschikbaar op de site van de betreffende luchtvaartmaatschappij. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Adriatic Adventure dan gaat u tevens akkoord met deze vervoersvoorwaarden.
Artikel 2 – Betaling
2.1 Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling van 20% van de totale reissom met een minimum van € 75,- per persoon te worden voldaan. Indien voor bepaalde reizen een minimum aanbetaling wordt vereist dat afwijkt van het hiervoor vermelde, zal de reisorganisator dat duidelijk bij het reisaanbod vermelden. Tegelijkertijd met de aanbetaling dient, zover van toepassing, de verschuldigde premie voor de annuleringsverzekering en de reisverzekering te worden voldaan.
2.2 Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis worden voldaan. Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet per omgaande de gehele reissom worden voldaan.
2.3 Indien voor bepaalde reizen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden, zal dit vermeld staan op de website of andere gepubliceerde reisaanbiedingen van de reisorganisator. In dat geval zullen de afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.
2.4 Niet tijdige betaling kan, na sommatie, kan leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisator. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de reiziger van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringskosten.
Artikel 3 – Reissom
3.1 De gepubliceerde reissom in euro`s geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierbij zijn de diensten en voorzieningen zoals deze in de gepubliceerde arrangementen zijn omschreven inbegrepen.
3.2 De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie. De reisorganisator behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot de reeds aangegane reisovereenkomsten, tot 20 dagen voor de dag van vertrek, de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.
3.3 Indien de reisorganisator na het sluiten van de reisovereenkomst de reissom verhoogt, dan heeft de reiziger het recht de reisovereenkomst te annuleren met aanspraak op restitutie van reeds betaalde gelden, echter uitsluitend binnen 5 dagen na ontvangst van de mededeling. Indien een zodanig aantal reizigers van dit annuleringsrecht gebruik maakt dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de reisorganisator gevergd kan worden dat hij de reis uitvoert, heeft deze jegens de overige reizigers het recht de met hen gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
Artikel 4 – Reisbescheiden, reisdocumenten en bagage
4.1 De reiziger dient bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals b.v. geldig paspoort etc. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger zelf de door de reisorganisator verstrekte informatie bij de betreffende instanties op toepasselijkheid, actualiteit en volledigheid te laten controleren.
4.2 De reisorganisator is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen ten gevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de reiziger.
4.3 De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij deze termijn om gerecht vaardige redenen moet worden overschreden. De reiziger die niet tijdig de noodzakelijke reisbescheiden heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk 5 dagen voor vertrek aan de reisorganisator te melden.
4.4 De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.
Artikel 5 – Wijziging door de reiziger
5.1 Tot 28 dagen voor vertrek kan de reiziger wijziging in de reisovereenkomst verzoeken. Indien de wijziging niet het karakter van een annulering heeft en indien de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, kan met inachtneming van artikel 1.4 van deze voorwaarden, de wijziging worden aangebracht.
5.2 De wijzigingskosten bedragen € 20,- per wijziging plus de eventuele communicatiekosten als bedoeld in artikel 1.4 van deze voorwaarden.
Artikel 6 – Annulering door de reiziger
6.1 De reisovereenkomst kan alleen via e-mail of per aangetekende brief worden geannuleerd, waarbij de verzenddatum van de mail of de datum op het verzendbewijs als annuleringsdatum geldt. De annulering is definitief na bevestiging door Adriatic Adventure.
6.2 Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de reiziger zijn voor iedere reiziger naast eventuele communicatiekosten de volgende bedragen verschuldigd:
a. bij annulering tot 42 dagen voor vertrek de aanbetaling: dit is 20% van de reissom; b. bij annulering van 42 tot 28 dagen voor vertrek 50% van de reissom; c. bij annulering van 28 tot 14 dagen voor vertrek 75% van de reissom; d. bij annulering vanaf 14 dagen voor vertrek 100% van de reissom.
6.3 De hierboven bedoelde annuleringskosten zullen de reissom niet overschrijden.
6.4. In sommige gevallen kunt u binnen 5 dagen kosteloos annuleren.
Artikel 7 – Opzegging door de reisorganisator
7.1 De reisorganisator kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden en uitsluitend met onmiddellijke ingang. Indien de opzegging de reisorganisator kan worden toegerekend en de reiziger daardoor schade lijdt, is de reisorganisator verplicht die schade te vergoeden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan: omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden.
7.2 De reiziger heeft in dat geval recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve reis, dan wel op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte) van de reissom.
7.3 De reisorganisator zal, met opgaaf van reden, de reiziger onverwijld schriftelijk van de opzegging op de hoogte brengen.
7.4 De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval:
a. het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de publicatie en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan;
b. in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
7.5 Onder overmacht wordt o.m. verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, schaarste, natuurrampen en stakingen. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden op de reisbestemming waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.
Artikel 8 – Wijziging door de reisorganisator
8.1 De bijzondere bestemmingen en de lokale omstandigheden van de reizen die de reisorganisator aanbiedt, kunnen met zich meebrengen dat vóór of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De reisorganisator is in dat geval verplicht aan de reiziger alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. De reisorganisator verplicht zich om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.
8.2 De in artikel 8.1 genoemde wijzigingen zullen worden beschouwd als wijzigingen in de zin van artikel 6.2 van het wetsvoorstel houdende aanpassing van Boek 7 BW naar de richtlijn van de Raad van Europeesche Gemeenschappen betreffende pakketreizen (Tweede Kamer, vergadering 91-92,22506, nrs 1-2) De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien er geen redelijk alternatief voorhanden is en indien de wijziging hem tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Genoemde wijzigingen zullen geen gevolgen voor de reissom hebben, tenzij anders overeengekomen, noch zal de reiziger op de gronden een vordering tot schadevergoeding jegens de reisorganisator hebben.
8.3 De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde, omstandigheden. De reiziger heeft in dat geval recht op een alternatieve, minstens gelijkwaardige reis, dan wel recht op restitutie(van het reeds betaalde gedeelte) van de reissom. Indien de reiziger gebruik wil maken van zijn recht op restitutie, dient hij de reisorganisator binnen 48 uur na ontvangst van het bericht van de wijziging daarvan in kennis te stellen.
8.4 Indien de in artikel 8 genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de reiziger, zorgt de reisorganisator ervoor dat passende, alternatieve, regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis.
8.5 Indien dergelijke regelingen onmogelijk zijn, of om deugdelijke redenen niet door de reiziger worden aanvaard, verstrekt de reisorganisator de reiziger een gelijkwaardig vervoermiddel, dat hem terugbrengt naar de plaats van vertrek, dan wel een andere met de reiziger overeengekomen plaats van terugkeer.
8.6 Als een wijziging de reisorganisator kan worden toegerekend en de reiziger hierdoor schade lijdt, is de reisorganisator verplicht die schade te vergoeden. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komen de kosten hiervan voor rekening van de reiziger.
Artikel 9 – Aansprakelijkheid van de reisorganisator
9.1 De reisorganisator is jegens de reiziger aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze door hemzelf of door andere door hem ingeschakelde dienstverleners worden uitgevoerd. Rekening dient te worden gehouden met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van gebruiken, de stand der techniek, en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemmingen van de reizen van de reisorganisator meebrengen.
9.2 De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger.
b. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de reis betrokken derden.
c. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisator en/of krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de reisorganisator kunnen worden toegerekend.
9.3 De reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekering dekking plegen te geven.
9.4 Voor zover de reisorganisator aansprakelijk gehouden kan worden voor door de reiziger geleden schade, zal deze aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn in de overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen.
9.5 Indien de reisorganisator jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.
9.6 De aansprakelijkheid van de reisorganisatie voor schade die de reiziger in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf lijdt, bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.
9.7 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste tweemaal de reissom.

Artikel 10 – Verplichtingen van de reiziger
10.1 De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator c.q. reisbegeleider ter bevordering van een goede uitvoering van zijn reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
10.2 Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij door de reisorganisator c.q. de reisbegeleider van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger indien en voor zover de gevolgen van hinder en last hem kunnen worden toegerekend.
10.3 De reiziger is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst, die ter plaatse door hem wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm mee te delen aan de betrokken dienstverlener en/of aan de reisorganisator of diens vertegenwoordiger ter plaatse.
10.4 De verplichting van de reisorganisatie om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reisongevallen- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S.-centrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico`s die worden gedekt door de gangbare reisongevallen- en bagageverzekering.

Artikel 11 – Klachten
11.1 Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van de reisorganisator en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de reiziger uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, indienen.
11.2 Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid van de reiziger wordt opgelost, kan de reiziger zich desgewenst tot uiterlijk twee maanden na afloop van de reis wenden tot de bevoegde rechter van de rechtbank van Tilburg.
11.3 Op de reisovereenkomst en alle daaruit vloeiende verplichtingen is het Nederlandse rechtssysteem van toepassing.
Privacy Verklaring
Opgesteld op 22 mei 2018
Adriatic Adventure, gevestigd aan Lombardijenlaan 18 5045 WB TILBURG, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.adriaticvakanties.nl Lombardijenlaan 18
5045 WB TILBURG
Telefoon: +31636223481
Jasmin Besic is de Functionaris Gegevensbescherming van Adriatic Adventure Hij/zij is te bereiken via info@adriaticvakanties.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Adriatic Adventure verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@adriaticvakanties.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Adriatic Adventure verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Adriatic Adventure analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Adriatic Adventure volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– Adriatic Adventure verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Adriatic Adventure neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Adriatic Adventure) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Adriatic Adventure bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > 5 jaar > Operationeel en marketing door ons aan u
Adres > 5 jaar > Operationeel en marketing door ons aan u

Delen van persoonsgegevens met derden
Adriatic Adventure deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Adriatic Adventure blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Adriatic Adventure uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Bij het reserveren / kopen van onze producten gaat u hiermee automatisch akkoord. Dit is nodig omdat wij reizen en andere producten verkopen die derden verzorgen. Deze activiteiten worden in andere landen uitgevoerd. Wij delen nooit uw gegevens voor marketingdoeleinden van derden.
Alleen de gegevens die nodig zijn om operationele zaken uit te voeren worden aan derden verstrekt oftewel de gegevens die u zelf in het boekingsformulier online dan wel via email of een andere communicatiemiddel aan ons heeft verstrekt.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Adriatic Adventure gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Adriatic Adventure gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

[ Bijvoorbeeld:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar ]
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Adriatic Adventure en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@adriaticvakanties.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Adriatic Adventure wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Adriatic Adventure neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@adriaticvakanties.nl

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox

[mc4wp_form id="14922"]